Rejestracja do Programu Partnerskiego Blachotrapez - "Dekarz"

Podaj kilka informacji o sobie, aby zarejestrować się do Programu

Ustaw dane, którymi będziesz się logować

Administratorem Twoich danych osobowych jest Blachotrapez sp. z o.o. (ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka-Zdrój, dalej „Blachotrapez"). Dane osobowe podane w formularzu, jak również zebrane w toku Twojej aktywności w programie „Program Partnerski Blachotrapez” (dalej „Program”) będą przetwarzane w celu realizacji Programu (w tym wydania nagród, prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych, rozpatrywania reklamacji i przesyłania komunikatów związanych z udziałem w Programie oraz wydania karty uczestnika), świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Programu, świadczenia usługi "strony-wizytówki" (jeśli z niej korzystasz), przeprowadzania szkoleń i wystawiania certyfikatów uczestnictwa (jeśli korzystasz ze szkolenia) oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości, oraz w celach analitycznych i statystycznych.
Zobacz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych w celu realizacji Programu i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziesz mógł przystąpić do Programu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych, podanie danych jest obowiązkiem prawnym i może być wymagane do skorzystania z niektórych funkcjonalności Programu.

Wyrażenie zgód i podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest wymagane do udziału w Programie.

Na jakiej podstawie są przetwarzane Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • W celu realizacji Programu – prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6. ust. 1. lit. f Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych - RODO) polegający na prowadzeniu Programu służącego do promowania/wsparcia sprzedaży administratora, jak również wykonaniu zobowiązań administratora wobec uczestników (np. wydanie nagród), dostarczeniu uczestnikom komunikatów związanych z przebiegiem Programu, udokumentowaniu wydania nagród na potrzeby podatkowe, obsłudze reklamacji i ochronie przed roszczeniami uczestników;
  • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną – niezbędność do wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO) dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym Programu;
  • W celu świadczenia usługi "strony-wizytówki" - niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli korzystasz ze strony wizytówki;
  • W celu przeprowadzenia szkoleń i wystawienia certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia - niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym potwierdzenia udziału w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w przypadku gdy w szkoleniu bierzesz udział we własnym imieniu, albo prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w jakim jest niezbędność do przeprowadzenia szkolenia i potwierdzenia udziału w nim gdy w w szkoleniu bierzesz udział jako osoba reprezentująca uczestnika Programu;
  • W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości – obowiązek prawny;
  • W celach analitycznych i statystycznych – prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu analiz i statystyk związanych z realizacją Programu w celu ulepszania Programu i oferty administratora;
  • W celach marketingowych – udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych) albo prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wysyłaniu Ci komunikacji marketingowej w formie e-maili i SMS-ów (jeżeli wyrazisz tylko zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji i nie zaznaczysz dodatkowo zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych)*.
* UWAGA:

Komunikaty w ramach Programu: W ramach Programu będziesz otrzymywać wiadomości e-mail/SMS z komunikatami bezpośrednio dotyczącymi przebiegu Programu (np. komunikaty techniczne, powiadomienia o zmianie regulaminu, statusie realizacji nagrody, możliwości uzyskania dodatkowych korzyści w Programie czy nowych produktach objętych Programem). Takie komunikaty są częścią Programu i będziesz je otrzymywać również wtedy, gdy nie zaznaczysz żadnej z powyższych zgód.

Co daje zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: Dzięki tej zgodzie administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, podane w formularzu i zebrane w toku uczestnictwa w Programie, aby podejmować w stosunku do Ciebie różne działania marketingowe (także poza Programem) dotyczące administratora i jego partnerów biznesowych. Zgoda umożliwi przedstawienie Ci ofert specjalnych i promocji różnych firm oraz pozwoli dostosować działania marketingowe do Twoich preferencji i aktywności w Programie.

Co daje zgoda na otrzymywanie e-maili i SMS-ów marketingowych: Dzięki tej zgodzie będziesz otrzymywać od administratora treści marketingowe (np. oferty specjalne i promocje) w wygodnej formie e-maili i SMS-ów. Jest to dodatkowa komunikacja, inna niż komunikaty dotyczące przebiegu Programu. Jeżeli wyrazisz tylko zgodę na otrzymywanie e-maili i SMS-ów marketingowych, a nie wyrazisz dodatkowo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, administrator będzie przetwarzać w celu marketingowym tylko dane niezbędne do wysyłki wiadomości (Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko lub dane firmowe). Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów takiego marketingu bezpośredniego. W razie wniesienia sprzeciwu Twoje dane nie będą dalej przetwarzane w powyższym celu, a sprzeciw będzie traktowany również jako wycofanie zgody na otrzymywanie e-maili i SMS-ów marketingowych.

Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z których usług korzysta administrator, w tym koordynatorowi Programu (Pro.fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków), dostawcom usług IT, firmom kurierskim obsługującym wysyłkę nagród oraz firmom realizującym niektóre nagrody. W niektórych przypadkach (np. w związku z rozliczeniem podatkowym nagrody) Twoje dane osobowe mogą być również ujawniane uprawnionym organom publicznym (np. organy podatkowe) w zakresie, w jakim taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Dane zawarte na "stronie-wizytówce" (jeśli korzystasz z tej usługi) będą ogólnodostępne w sieci Internet.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Jak cofnąć zgodę?
Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas uczestnictwa w Programie. Po zakończeniu uczestnictwa dane będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodami uzyskanymi w Programie.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Możesz cofnąć każdą ze zgód w dowolnym czasie (np. w okresie udziału w Programie – poprzez ustawienia Twojego konta w serwisie internetowym Programu; ponadto w każdym czasie możesz w tej sprawie kontaktować się z administratorem np. e-mailowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Masz także prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/-aś administratorowi, tj. prawo do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci prawo do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Do obsługi niektórych procesów w ramach Programu wykorzystywane są usługi IT świadczone przez podmioty zlokalizowane w USA (np. Google). W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazanie danych następuje w ramach tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield). Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ws. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności.

Dane kontaktowe
W okresie trwania Programu możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych z koordynatorem Programu (Pro.fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków, adres e-mail: info@partner.blachotrapez.eu), który działa w imieniu administratora.

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z administratorem w sprawie Twoich danych osobowych pisząc na adres siedziby Blachotrapez sp. z o.o., ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka Zdrój lub na adres e-mail: iod@blachotrapez.com.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@blachotrapez.com.pl we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora.